Natriumhydroxid

Kaldes også:

Lud.

Risiko:

Stærkt ætsende.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Kald straks ambulance 112. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange også under transporten til skadestue. Tag altid til skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab, altid i originalpakningen. Bør ikke findes hos børnefamilier.

Redaktør