Metylenklorid

Bruges til:

Kan indgå i farvefjerningsmidler, se dette produkt.

Risiko: 

Kan ved hudkontakt give brandsårslignende skader. 
Ved kraftig indånding og indtagelse er der risiko for bl.a. bevidsthedspåvirkning. 
Ved indtagelse og stænk i øjet er der risiko for ætsning. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke, undlad at fremkalde opkastning. Kald ambulance på 112.
Ved indånding: Frisk luft. 
Ved hudkontakt: Skyl straks og vask grundigt med sæbe og vand. Brandsår skal behandles af læge. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lignende) i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange også under transporten til skadestue. 
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde.
Redaktør