Metylenklorid

Risiko:

Kan ved hudkontakt give brandsårslignende skader. Ved kraftig indånding og indtagelse er der risiko for bl.a. bevidsthedspåvirkning. Ved indtagelse og stænk i øjet er der risiko for ætsning. Kan indgå i farvefjerningsmidler, se dette produkt.


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, hvile. Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske, undlad at fremkalde opkastning. Tag på skadestue. Ved hudkontakt: Skyl straks og vask grundigt med sæbe og vand. Brandsår skal behandles af læge. Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lignende) i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange også under transporten til skadestue. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør