Metasilikat (natriummetasilikat)

Risiko: 

Stærkt basisk. Ætsende. Kan bl.a. indgå i maskinopvaskemidler, se dette produkt.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Skyl og rens munden. Giv straks et glas væske. Fremkald ikke opkastning. 
Ved hudkontakt: Skyl straks og længe med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle fra et rent drikkeglas eller lign. i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange, også under evt. transport.
Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
Redaktør