Metasilikat (natriummetasilikat)

Risiko:

Stærkt basisk. Ætsende. Kan bl.a. indgå i maskinopvaskemidler, se dette produkt.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Skyl og rens munden. Giv straks et glas væske. Fremkald ikke opkastning. Tag straks på skadestuen. Ved hudkontakt: Skyl straks og længe med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle fra et rent drikkeglas eller lign. i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange, også under transporten til skadestuen.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.

Redaktør