Ligtornemiddel

Risiko:

Kan indeholde ætsende stoffer.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske.Fremkald ikke opkastning. Søg læge/skadestuen. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).

Er midlet kommet på huden fjernes mest muligt og huden vaskes og skylles med vand.

Redaktør