Klor

Kaldes også: 

Klorgas, klorin, hypochlorit.

Bruges til: 

Blege- og desinfektionsmiddel.

Risiko: 

Det lave indhold (knapt 5%) i blegemiddel til husholdningsbrug (Klorin) indebærer sædvanligvis ingen alvorlig risiko ved indtagelse af mindre mængder (et par mundfulde), men kan være stærkt slimhindeirriterende.
Klorin sammen med sure rengøringsmidler (fx eddikesyre, afkalkningsmiddel mv.) danner klorgas, som er stærkt irriterende for øjne og slimhinder (fx hoste). Ved indånding er der risiko for lungeskader.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Skyl munden, giv et glas væske. Fremkald ikke opkastning.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at fortsætte skylning under evt. transport.
Ved indånding af klorgas: Frisk luft. 
Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde. Redaktør