Kaliumhydroxid

Kaldes også: 

Lud, se også baser.

Risiko: 

Stærkt ætsende

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning.  
Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange også under evt. transport til hospital. 
Ved hudkontakt: Skyl med rigeligt vand. 
Ved indtagelse ring 112, i øvrigt kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde, altid i originalpakningen. 


Redaktør