Gasser

Kaldes også:

Gas beregnet til komfur, se flaskegas, naturgas, bygas. Se også Køleskabsgas.


Risiko:

Indånding af irriterende og ætsende gasser kan give irritation i luftvejene og evt. lungeskader.

Forholdsregler:

Frisk luft og hvile. Kontakt læge ved udtalte symptomer, eller hvis symptomerne fortsætter efter kort tids ophold i frisk luft. Kontakt under alle omstændigheder læge ved mistanke om nitrøse gasser, f.eks. fra salpetersyre eller ensilering.
Redaktør