Formaldehyd

Kaldes også:

Formaldehydopløsninger, formalin.

Risiko:

Som gas kraftigt irriterende for øjne og slimhinder. Opløsninger (formalin) kan være ætsende og vævsødelæggende afhængig af koncentrationen. Efter indtagelse er der risiko for påvirkning af bevidstheden, lever- og nyreskader. Også risiko for allergiske reaktioner.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas vand. Fremkald ikke opkastning. Tag straks på skadestue. Ved hudkontakt: Skyl straks med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lignende) i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange også under transporten til skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Bør ikke findes hos børnefamilier. Opbevares indelåst på skoler og på arbejdspladser.

Redaktør