Formaldehyd

Kaldes også: 

Formaldehydopløsninger, formalin.

Risiko: 

Opløsninger (formalin) kan være ætsende og vævsødelæggende afhængig af koncentrationen. Efter indtagelse er der risiko for påvirkning af bevidstheden, lever- og nyreskader. Også risiko for allergiske reaktioner. Som gas kraftigt irriterende for øjne og slimhinder. Formalin i luftform/afdampning kan være kraftigt irriterende for øjne og slimhinder.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske. Fremkald ikke opkastning.  
Ved hudkontakt: Fjern gennemvædet og skyl straks med vand, fortsæt skylning til symptomfrihed. Husk at skylle under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
I alle situationer: Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde. Opbevares indelåst på skoler og på arbejdspladser.


Redaktør