Flusmidler

Kaldes også: 

Loddevand.

Bruges til: 

Bruges til lodning.

Risiko: 

Indebærer stor forgiftningsrisiko. Bl.a. kan fluorider indgå, se dette produkt. Også sure fluorider med samme risiko som Flussyre kan indgå, se dette produkt. Loddemidler kan være stærkt ætsende. Almindeligvis indgår zinkklorid, som er ætsende trods neutralt pH (se Zinkforbindelser).

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ved hudkontakt: Fjern gennemvædet tøj og skyl straks med vand, fortsæt skylning til symptomfrihed. Husk at skylle under transporten, hvis du skal ses af læge.
Ved indånding: Frisk luft
Ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør