Dichlormethan

​Bruges til:

Kan indgå i farvefjerningsmidler, se dette.

Risiko: 

Kan ved hudkontakt give brandsårslignende skader. Ved indånding og indtagelse er der risiko for bl.a. bevidsthedspåvirkning. Ved indtagelse og stænk i øjet er der risiko for ætsning. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke, undlad at fremkalde opkastning. Kontakt lægevagt. 
Ved indånding: Frisk luft.
Ved hudkontakt: Skyl straks og vask grundigt med sæbe og vand. Brandsår skal behandles af læge. 
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.Redaktør