Brandslukkere

Kalder også: 

Pulverslukker, CO2-slukker, kulsyreslukker, skumslukker.

Risiko: 

Irriterende for huden og slimhinderne.

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft. 
Ved hudkontakt: Skyl og vask huden.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12.
Redaktør