Bejdse

Kaldes også: 

Træbejdse, metalbejdse.

Risiko: 

Den kemiske sammensætning af denne type produkter varierer meget. Nogle produkter er ætsende, andre blot hud eller slimhindeirriterende. 
Præcise oplysninger om produktet mht. handelsnavn, indholdsstoffer og koncentration er afgørende for at vurdere forgiftningsrisikoen. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. 
Ring altid til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.
Ved hudkontakt: fjern tøj, ur og smykker, skyl straks og vask huden grundigt med vand og sæbe. Ved stænk i øjet: Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide.


Redaktør