Batterier - Andre akkumulatorbatterier

Risiko:

Kan indeholde lud. Stærkt ætsende.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv omgående et glas vand. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved hudkontakt og stænk i øjet, skyl straks med vand.

Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).
Redaktør