Ammoniak

Bruges til: 

Ammoniak indgår i små mængder i en del flydende universalrengøringsmidler.
 3-dobbet salmiakspiritus (25 % ammoniakopløsning) er ætsende. Ved blanding af hypoklorit (Klorin) og ammoniakholdige produkter dannes kloraminholdig gas.

Risiko: 

Opløsninger af ammoniak kan være ætsende. Ammoniakdampe og kloraminer er kraftigt irriterende for øjne og slimhinder. Indholdet af ammoniak i universalrengøringsmidler er almindeligvis lavt.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Ring straks til Giftlinjen på 82 12 12 12.
Ved indånding: Frisk luft. 
Ved hudkontakt: Skyl straks med rigeligt vand, ved svie og smerte skylles til symptomfrihed.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. 
I alle situationer: Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.  

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.


Redaktør