Ammoniak

Ammoniak indgår i små mængder i en del flydende universalrengøringsmidler, 3-dobbet salmiakspiritus (25 % ammoniakopløsning) er ætsende. Ved blanding af hypoklorit (Klorin) og ammoniakholdige produkter dannes kloraminholdig gas.

Risiko:

Opløsninger af ammoniak er ætsende, se baser​​. Ammoniakdampe og kloraminer er kraftigt irriterende for øjne og slimhinder. Indholdet i universalrengøringsmidler er så lavt, at det ikke medfører risiko.


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, hvile. Kontakt læge eller vagtlæge ved vedvarende symptomer. Ved indtagelse: Skyl straks munden, giv et glas væske. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue ved symptomer på ætsning. Ved hudkontakt: Skyl straks med rigeligt vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Tag på skadestue. Skylning fortsættes under transporten.


Opbevaring:

I kemikalieskab.

Redaktør