Faresymboler på kemiske produkter

​Farlige kemikalier skal ifølge Miljøstyrelsen mærkes med faresymbol. Desuden skal det fremgå af emballagen, hvilken risiko der er ved at anvende kemikalet - og der skal stå, hvordan bedst man kan beskytte sig mod skader. Endelig skal de kemiske stoffers navne være angivet.

Faresymbolerne ser således ud:


Livsfarligt
Selv ved kortvarig udsættelse for små mængder.


Ætsende, Forårsager hud-og øjenforbrændinger
Ødelæggelse af metaller.


Hud og øjenirritation
Sundhedsskadelige virkninger
Skadeligt for ozonlaget.

Brandfarligt - alvorlig brandfare ved udsættelse for gnister, ild eller varme.


​Miljøfaresymbolet betyder, at stoffet er miljøfarligt
Giftigt for vandlevende organismer
Langtidsskade på økosystemet.


Brandfarligt eller brandnærende
Øger Brandfare.


​Eksplosivt- følsomt for ild, varme, vibrationer, og friktionBeholderen kan eksplodere ved opvarmning
Meget kold væske kan forårsage forbrændinger


​Kan have meget alvorlige langtidsvirkninger på sundheden


​Faresymbolerne ser således ud:

Gode råd om farlige kemikalier

  • Læs altid advarselsteksten på emballagen, og følg derefter brugsanvisningen nøje.
  • Opbevar alle kemiske produkter uden for børns rækkevidde. 
  • Farlige produkter med advarselsmærkning skal placeres på et absolut børnesikkert sted - også selv om produktet er i børnesikker emballage.
  • Kemiske produkter skal altid opbevares i originalemballagen for at undgå forveksling, og for at advarselsteksten skal kunne læses umiddelbart.
  • Hold emballagen tæt lukket. Se efter, at børnesikret emballage er forsvarligt lukket.
  • Undgå unødvendig brug af kemikalier​.
  • Tag hensyn til både mennesker og miljø.
​Fra 1. juni 2017 må kemikalier med gammel mærkning ikke længere være på markedet.

Redaktør