Sygeplejestuderende

​Som sygeplejestuderende vil dine vikaropgaver dække grundlæggende sygepleje på medicinske og kirurgiske afdelinger ​inkl. sterilcentral, akutte modtagelser og skadestue.​

​​​​​​​​

Du skal have gennemgået og bestået modul 1-4 samt haft et klinisk praktikforløb på en somatisk afdeling.

​​Udfra dine præferencer, kan du få tilbudt dag-, aften- eller nattevagter primært på Bispebjerg Hospital og i mindre omfang Frederiksberg Hospital.

Faste vagter:
Som studerende vil du som udgangspunkt få tilbudt faste vagter. Dette for at sikre at du føler dig ordentligt introduceret i arbejdsgange og procedurer i den somatiske sygepleje.

En fast vagt indikerer, at patienten har behov for konstant observation. Der kan enten være tale om kritisk sygdom, som kræver tæt observation og hyppige instrumentelle opgaver eller der kan være tale om en opmærksomhedsvagt. Sidstnævnte vagt har mere fokus på psykisk observation, skærmning og afledning af uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med demens, delir/akut konfusion eller suicidal forsøg.

Gangvagter:
Når du føler dig kompetent til at observere samt udføre opgaver omkring den urolige eller bevidsthedssvækkede patient som fastvagt, kan du i samråd med Vikarkorpset begynde at tage vagter som gangvagt.
Som gangvagt har du til opgave at varetage delplejen af flere patienter. Hvor mange patienter kan variere mhp. antal patienter, afdeling m.m. Du vil få introduktion af opgaver af det faste personale på afdelingen.

Afsluttet studie:
Når du er ved at færdiggøre modul 14, bedes du tage kontakt til Vikarkorpsets ledelse mhp. evt. videre forløb i Vikarkorpset.

Tildelte vagter:
Når du har fået tildelt en vagt på en afdeling, kan denne aflyses fra afdelingens side indtil 48 timer før vagtens begyndelse. Hvis ikke en anden afdeling mangler en vagt i stedet, vil aftalen blive ophævet. Omvendt forventer vi også, at du afmelder en vagt i god tid til os. Det er vigtigt, at vi altid kan få fat i jer på telefon(svarer), både når det drejer sig om aflysninger, ændringer i mødested eller ledige vagter.

Ved sygdom:
Sygdom meddeles hurtigst muligt til Vikarkorpset. Raskmelding sker senest kl.12.00 dagen før man igen er klar til at genoptage eventuelle planlagte vagter.

Mødetider:
Du møder direkte i afdelingen. Med mindre andet er aftalt er mødetiderne følgende:
  • Dagvagt: 07.30-15.30
  • Aftenvagt: 15.30-23.30
  • Nattevagt: 23.30-07.30
Enkelte afdelinger har lidt forskudte mødetider, hvilket vil fremgå af SMS'en eller mailen, der er sendt ud. Det forventes at du møder på den aftalte afdeling, omklædt og parat til tiden.

Garderobe:
Som timelønnet vikar, tildeles du ikke et garderobeskab. 

Uniformer:
Uniformer henter du i uniformsbutikkerne ved brug af dit ID-kort. Yderligere information finder du under menupunktet 'uniformer'.

Pauser:
Pauser aftales i tæt samarbejde med det øvrige personale på afdelingen. Du har ikke betalte spisepauser, men ret til en pause efter 6 timers arbejde.

Overarbejde:
Som hovedregel undgås overarbejde. I tilfælde af at overarbejde skønnes nødvendigt, skal dette aftales med afdelingen og Vikarkorpset skal efterfølgende underrettes. 

Politikker:
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler er alkohol og røgfrit område.

Tavshedspligt:
Når du arbejder, er du pålagt tavshedspligt i henhold til gældende bestemmelser i forvaltningsloven, persondataloven og straffeloven.

Aktuelle tværfaglige samarbejdspartnere:
Fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, laborant, diætist, portør og læger, følgehjem-sygeplejerske, etnisk-team, akut-team og geriatrisk-team. For mere information, søg i VIP.

Arbejdsskade:
En arbejdsskade er, når du f.eks. stikker dig på en nål, får lavet et vrid ved forflytning af en patient, glider i noget vådt på gulvet eller bliver slået af en udadreagerende patient eller lign.

Redaktør