​​​

Tilbud til ansatte

​For plejepersonale


Introduktion
Alle nyansatte plejepersoner på Palliativ Medicinsk Afdeling gennemgår den første måned et fastlagt introduktionsprogram, hvor den nyansatte tilknyttes et antal sygeplejersker. Efter 8 uger drøftes i en samtale mellem den nyansatte og sygeplejersker fra afdelingen, hvilke områder, der skal arbejdes videre med. 

Kompetenceudvikling for sygeplejersker
Deltagelse i kurser og undervisning tager udgangspunkt i kompetencebeskrivelserne, som d​u finder til højre. Ved MUS-samtalerne planlægges mere overordnet efter- og videreuddannelse.

Sygeplejefaglig vejledning
Sygeplejefaglig vejledning gives til plejepersonalet på afdelingen, dels i en fast gruppe af 10 vejledningsseancer over 1 år og dels ved behov. Plejepersonalet har her mulighed for, under systemisk vejledning af en uddannet sundhedsfaglig supervisor, at reflektere over de oplevelser, som plejepersonalet har i forbindelse med at arbejde i en organisation, der varetager pleje og behandling af mennesker i en fase af livet, hvor helbredelse er umuligt, og døden anses for at være nært forestående.

Inden supervisionsseancerne påbegyndes, udarbejdes en kontrakt, hvor der indgås en aftale om, under hvilke omstændigheder vejledningen skal foregå. Hvad der bliver talt om under vejledningen, er en sag mellem de involverede parter, og kan kun nævnes for andre, ved initiativ fra den, der har bragt et emne op. 

Sygeplejefaglig supervision
Sygeplejerskerne på afdelingen mødes hver dag i 30 minutter, hvor indlagte patienter gennemgås. Der drøftes og undervises især i forhold til særlig problematiske patientsituationer. Den daglige sygeplejefaglige supervision har til formål at støtte og vejlede i forhold til komplicerede patientforløb og sikre kontinuerlig uddannelse.

​For læger

Lægefaglig supervision
Afdelingens læger mødes en gang om ugen i 45 minutter, hvor lægerne på skift underviser hinanden i selvvalgte emner eller alternativt præsenterer og diskuterer problematiske cases. Undervisningen foregår hovedsageligt ved de yngre læger, mens overlægerne superviserer ud fra kompetencer. Herudover er der lægefaglig supervision hver morgen mellem 08:00-08:15 og hver eftermiddag fra 13:30-14:00. Om eftermiddagen deltager sygeplejersker ansat i udefunktionen også. ​

Tværfagligt

Etiske fortællinger
Etiske fortællinger foregår i 1/2 time 1 gang om ugen, og er et forum for etisk refleksion for alle ansatte på Palliativ Medicinsk Afdeling. 1 af deltagerne fortæller om en oplevelse fra dagligdagen til de øvrige deltagere i jeg-form. Fortællingen er udgangspunkt for en fælles drøftelse, refleksion og analyse af de etiske problemstillinger, der kan opstå i forhold til de mål, værdier og den moral, som er gældende i afdelingen. Formålet med Etiske Fortællinger er at fremme refleksionen, blive bedre til at analysere og dermed blive bedre til at forstå vores handlinger.

F.E.O - Fokuseret Erfarings Opsamling
For at sikre kollektiv læring på afdelingen efter komplekse eller eksemplariske patient- og pårørende-forløb har vi dannet F.E.O. Gennem struktureret og styret gennemgang af de dele af en den givne case, der rummer mest læringspotentiale, får personalet mulighed for gennem fælles refleksion over intentioner, konsekvenser og handlealternativer, at opnå læring i forhold til plejen og behandlingen af vores patienter. Læringspointer konkluderes, og der placeres ansvar for opgaver,​ der kan ændre eller præcisere praksis. Potinter og opgaver formidles til resten af personalet på næstkommende tværfaglige personalemøde. 


Redaktør