Kompetenceudvikling for afdelingsportører

​Afdelingsportørernes kompetencebeskrivelse i Ortopædkirurgisk Afdeling er beskrevet ud fra formålet med portøruddannelsen og afdelingsledelsens beslutning om afdelingsportørernes ansvars- og kompetenceområde. 

Formålet med og tilrettelæggelse af portøruddannelsen


Portøruddannelsen, som be​står af 1 praktik- og teoridel, har til formål:

 • at skabe holdninger og motivere til de nutidige og fremtidige funktioner som portør.
 • at inspirere og udvikle åbenhed overfor tværfagligt samarbejde.​
 • at motivere til at arbejde med service, kreativitet, fleksibilitet og kvalitet i den daglige arbejdssituation
 • at skabe grundlag for, at portøren selvstændigt kan varetage varierende og brede opgaver og er i stand til hurtigt og effektivt at omstille sig til ændrede opgaveløsninger i samarbejde med kolleger og samarbejdende personale
 • at udvikle og opnå færdigheder i samarbejde, kommunikation, arbejdsplanlægning og problemløsningsmetoder samt kunne yde personlig service overfor forskellige brugergrupper

Portøruddannelsen varer 8 måneder, hvoraf:

Praktik: 6½ måned
Teori: 2 x 2 ugers basismodul: 
emner:

 • portørens arbejdsområder og opgaver
 • organisationsforhold
 • sundhedsvæsenets opbygning og udviklingstendenser
 • service og serviceadfærd og samarbejde mellem personalegrupper
 • tavshedspligt, etik, kompetence, lovgivning vedr. oplysningspligt, aktindsigt m.v.
 • holdninger til patienter og samarbejdspartnere
 • tværgående samarbejde og kommunikation på tværs af fagområder
 • gruppepsykologi
 • personlig fremtræden, kvalitetsbevidsthed
 • konflikthåndtering
 • fremmede kulturer
 • omgang med syge og døende
 • arbejdsorganisering
 • psykisk og fysisk arbejdsmiljø
 • hygiejne og smitteveje
 • sundhed og sygdom (almindeligt forekommende fysiske og psykiske sygdomme, symptomer og observationer, frakturer / stræk, lungedræn og andre kateter, den multitraumatiserede patient, rolle ved hjertestop)
 • informationsteknologi

2 ugers specialmodul: 
emner:

 • anatomi, ergonomi, løfte- og forflytningsteknik
 • relevante hjælpemidler
 • elementær førstehjælp og hjertestop
 • hygiejniske retningslinjer
 • depotfunktioner, varebestilling, linnedhåndtering, opsætning af luftarter, håndtering og transport af affald
Endelig skal portøren have deltaget i et AMU kursus af 4 ugers varighed indenfor de første 12 måneders ansættelse. 

Afdelingsportørens ansvars- og kompetenceområde


Afdelingsportøren har et selvstændigt ansvarsområde i forhold til definerede arbejdsopgaver for afdelingsportøren. Portøren er selv ansvarlig for at indhente den fornødne viden og kunnen for at kunne udføre opgaverne udover de introduktions- og undervisningstilbud, afdelingen giver. Afdelingsportøren kan få delegeret opgaver udover de i funktionsbeskrivelsen for portører angivne, og har her selv pligt til at sige fra overfor opgaver, som vedkommende ikke føler sig kompetent til at udføre.

Definition af kompetenceniveauer for afdelingsportørerne


Afdelingsportørens kompetence i forhold til arbejdsopgaver er opdelt i tre hovedområder: begynder, kompetent og kyndig. 

Nybegynder niveau

 • Arbejder på at få overblik over arbejdsopgaverne i arbejdsbeskrivelsen for portører
 • Arbejder på at få overblik over afdelingens dagrytme og opgaver
 • Er selv opsøgende i forhold til at få øget viden, blandt andet hos de øvrige portører, afdelingssygeplejersken samt plejepersonalet
Kompetent niveau

 • Opfylder arbejdsopgaver som de fremgår af arbejdsbeskrivelsen for portører
 • Har forståelse for afdelingens svingende belastning, og tilrettelægger sit arbejde herudfra i samråd med plejepersonalet
 • Udviser medansvar for implementeringen af nye arbejdsopgaver
 • Underviser og superviserer i udvalgte emner, aftalt med afdelingsledelsen
 • Er reflekterende i forhold til dagligdagens opgaver og rytme og med henblik på forslag til ændringer
 • Udviser ansvar for at sætte portørafløsere og aspiranter ind i udvalgte portøropgaver i afdelingen, ud fra deres kompetenceniveau
 • Vejleder portørkolleger på lavere kompetenceniveau
Kyndigt niveau

 • Arbejder selvstændigt i forhold til arbejdsopgaver, som de fremgår af arbejdsbeskrivelsen for portører
 • Planlægger selvstændigt, med udgangspunkt i afdelingens /afsnittes belastning og opgaver, sit eget arbejde, er fleksibel og kan ændre opgavevaretagelsen efter behov
 • Vejleder og sikrer at portørkolleger på lavere kompetenceniveau varetager de opgaver, der matcher deres kompetencer
 • Underviser og superviserer selvstændigt andre faggrupper i relevante emner, efter aftale med afdelingsledelsen
 • Tager ansvar for implementering af nye arbejdsopgaver
 • Er rollemodel for portørfunktionen
 • Er reflekterende og ansvarlig i forhold til dagligdagens opgaver og rytme med henblik på forslag til ændringer, der gavner afdelingen / afsnittet som helhed
 • Er ressourceperson for udvalgte opgaver i afdelingen / afsnittet og på BBH

Portørernes funktionsområder og forventede kompetencerAfdelingsportørens arbejder i forhold til nedenstående tre funktioner: 

1. Den kliniske funktion - at udføre afdelingsportørarbejde

 • patientrelaterede arbejdsopgaver
 • afdelingsrelaterede opgaver
2. Den formidlende funktion

 • formidle viden til andre faggrupper under hensyntagen til tavshedspligten
3. Den sociale funktion - at samarbejde

 • den sociale kompetence er forbundet med det at omgås kolleger og andre samarbejdspartnere og medvirke til et godt samarbejdsklima i afdelingen / afsnittet
 • har forståelse for betydningen af god moral og etik i afdelingen / afsnittet

Nedenfor uddybes disse funktioner ud fra arbejdsbeskrivelsen for portørerne. Udfor hvert punkt er angivet, hvilket kompetenceniveau opgaven forventes at kræve ( B = begynder, KO = kompetent, KY = kyndig). 

Den kliniske funktion

Patientrelaterede opgaver

 • Hjælper patienter tilrette til morgen- og middagsmaden efter aftale med plejepersonalet og er behjælpelig med uddeling af anrettede bakker ( B, KO, KY)
 • Forestår patienttransport til og fra undersøgelser, behandlinger og andre afsnit / afdelinger (B, KO, KY)
 • Transport af mors til 6-timers rum samt behjælpelig med fremvisning (B, KO, KY)
 • Hjælper med mobilisering af patienter, samt bistår plejepersonalet ved personlig hygiejne af patienterne efter behov (B, KO, KY)
 • Vejer patienter og indskriver vægten i sygeplejejournalen efter delegering fra sygeplejersken (B, KO, KY)
 • Er patienterne behjælpelig ved gennemførelse af patienttilfredshedsundersøgelse ved udskrivelsen (B, KO, KY)
 • Træder akut til ved patientfald (B) , herunder udviser etik og omsorg i situationen (KO, KY)
 • Deltager i akutte situationer (udfører delegerede opgaver, handler rationelt ud fra situationen, går naturligt til hånde) (KO, KY)
Forebyggende patientrelaterede opgaver

 • Er opmærksom på risikofaktorer i forhold til fald (ordentligt fodtøj, sengeheste slået op, siddestilling i stol) (KO, KY)
 • Er opmærksom på forebyggelse af svimmelhed og smerte ved forflytning (KO, KY)
Periodevise opgaver

 • Deltager i overvågning af afdelingsflygtige patienter (B, KO, KY)
 • Sidder fast vagt (KO, KY)
Afdelingsrelaterede opgaver 


 • Rekvirerer og henter rene senge samt fjerner urene senge fra afsnittet (B, KO, KY)
 • Fylder samt opreder senge med combimadras (B, KO, KY)
 • Fylder op med og fjerner dyner, puder, dropstænger og bandager (B, KO, KY)
 • Sikrer sig at der forefindes 2 Don-Joy bandager (MMO) (B, KO, KY)
 • Kontrollerer transportable ilt /sug for: (B, KO, KY)     Mængden af O2 og sug (meldes til maskinhuset, når manometeret viser 50 mm hg                                           At der forefindes pose med: iltslange, næsekateter, 2 suge slanger og 3 sug
 • Pakker 2 sæt O2 og sug, som skal stå parat i sterilrummet (B, KO, KY)
 • Fylder dropvogn op ud fra kontrolskema samt tjekker udløbsdatoerne (B, KO, KY)
 • Sikrer sig at der er fyldt op på stuerne, samt at sæbe- og spritbeholderne er fyldt op (B, KO, KY)
 • Ansvarlig for kontinuerlig oprydning i depotet og på gangen (B, KO, KY)
 • Sørger for at kasse med specielt sygehusaffald, skårspand og markuleringsække bliver afhentet, samt at nye bestilles (B, KO, KY)
 • Bringer tomt pap emballage til vognen i partere (B, KO, KY)
 • Bringer værdibokse til og henter patientejendele fra kasser kontoret (B, KO, KY)
 • Informerer portørcentralen ved mors (B, KO, KY)
 • Bringer efterladenskaber til kapellet (B, KO, KY)
 • Kører returkørestole ud på reposen - skiltet med patientetikette vendes (B, KO, KY)
 • Sikrer at der forefindes 2 transportstole og kører defekte transportstole til kørestolsdepotet (B, KO, KY)
 • Vedligeholder inventar, sikrer at defekte genstande repareres (inkl. bestilling via GS) og bestiller og udskifter defekte pærer (B, KO, KY)
 • Afleverer personsøgeren i afsnittets vagtrum ved arbejdstids
 • ophør (B, KO, KY)
Hver mandag:

 • Bestiller depot og sterilvarer, samt varer til køkkenet fra inventarmagasinet i GS (B, KO, KY)
Hver onsdag:

 • Kontrollerer og sætter depotvarer på plads (B, KO, KY)
Periodevise opgaver

 • Afhenter varer bestilt akut (B, KO, KY)
 • Er behjælpelig med at tømme og fylde afsnit op efter sommerferielukning, hovedrengøring, renovering (KO, KY)
 • Sikrer at afdelingens hjælperedskaber til forflytning af patienter er intakte (KO, KY)

Den formidlende funktion


 • Møder med øvrige portører dagligt 15 min. mhp. koordinering af dagens arbejde og aktiviteter med de øvrige portører (B, KO, KY)
 • Informerer afdelingssygeplejersken om evt. ændringer i arbejdsopgaver (B, KO, KY)
 • Holder sig ajour med ny viden og meddelelser via afdelingens IT-redskaber og afsnittes meddelesesbog (B, KO, KY)
 • Hjælper patienterne med betjening af TV, telefon, hovedtelefoner, herunder evt. hente telefonkort (B, KO, KY)
 • Underviser i forflytningsteknik samt hjælpemidler (KO, KY)
 • Superviserer personalet til at opretholde korrekte arbejdsstillinger (KY)
 • Underviser og oplærer personale i korrekt brug og vedligeholdelse af desinfektions-maskiner og er kontaktperson ved problemer (KO, KY)
Periodevise opgaver

 • Vejleder portørvikarer i dennes arbejdsopgaver (arbejdsbeskrivelse gennemgås mhp. hvilke opgaver afløseren skal prioritere) (KO, KY)
 • Deltager i / er ansvarlig for introduktion af nye portører (KY)

Den sociale funktion


 • Er arbejdsvillig og udviser hjælpsomhed (B, KO, KY)
 • Har evne til at skabe tillid og tryghed og udviser ærlighed og respekt for sine kolleger og deres betydning i afdelingen (B, KO, KY)
 • Har forståelse for betydningen af en god moral og etik i afdelingen (B, KO, KY)
 • Er bevidst om egen formåen og er i stand til at sætte grænser (B, KO, KY)
 • Er indstillet på at tage medansvar for fortsat læring og uddannelse (B, KO, KY)
 • Samarbejder tværfagligt (B, KO, KY)
 • Tager medansvar og udviser ansvarlighed i forhold til afdelingens funktion og trivsel (KO, KY)
 • Er fleksibel, indstillet på nytænkning og forandringer og kan se udfordringer heri (KO, KY)

Fagligt læringsmiljø


 • Et fagligt læringsmiljø skal være med til at sikre, at portøren kan varetage arbejdsopgaverne og fortsat oplever en styrkelse af sine faglige – og personlige kvalifikationer.
 • Et fagligt læringsmiljø opnås ved:
 • deltagelse i afdelingens introduktionsprogram
 • mulighed for at gå med en portør på kyndigt niveau i introduktionsperioden
 • deltagelse i afdelingens temadage
 • deltagelse i afdelingens personale- og afsnitsmøder
 • selv opsøgende i forhold til afdelingens kommunikationsredskaber
 • deltagelse i undervisningstilbud på og uden for BBH- efter aftale med afdelingssygeplejersken ved medarbejderudviklingssamtalerne
 • formidling af viden efter kursusdeltagelse til portørkolleger

Kompetenceudviklende program


EmneIndhold / formålTidsforbrug
Introduktions-program
 • deltager i fælles-introduktionen til BBH
 • indføres i afdeling M’s organisering og politikker
 • får kendskab til afdeling M’s tværfaglige samarbejdspartnere og disses funktionsområde
 • får indsigt i de mest almindelige frakturtyper i afdeling M samt evt. forholdsregler ved mobilisering og lejring
 • får indsigt i principperne for forflytningsteknik i afdeling M
 • får indsigt i Intranettet, H:S’ elektroniske telefonbog, Lotus Notes, det grønne system
 • lærer at rekvirere via det grønne system (varer og intern rekvisition)
 • bliver kendt med afdeling M’s arbejdsgange og rutiner
 • får viden om og erfaring i arbejdsopgaverne for afdelingsportøren i afdeling M
Totalt 2 uger (?)
Ilt og sug
 • at portøren får viden om og kan praktisere arbejdsopgaverne omkring pakning, samling og kontrol af transportabelt og permanent ilt og sug
2 lektioner (tilrettelægges i introduktionsperioden)
Undervisning i hjertestop
 • at portøren holder sin viden om og praktiske kunnen ajour omkring deltagelse i hjertestop-behandlingen
1 gang årligt
Brandøvelser
 • at portøren holder sin viden om og praktiske kunnen ajour i forhold til opståen af brand
1 gang årligt
Temadage
 • emne er defineret ud fra afdelingens aktuelle behov
 • temadagen tilrettelægges for hele afsnittet med det formål at sikre ensartet information samt implementering
  
Notes mail 
(kursus afholdt af IT-afd.) (Oplæring kan foregå ved sidemands-oplæring)
 • at portøren lærer at håndtere elektronisk post
3 lektioner
Kursus i forflytnings-teknik afholdt af ergonomisk enhed
 • opdateringen af portøren i de nyeste tiltag inden for forflytningsteknik vil være individuelt tilrettet viden
 • at kvalificere portøren til at undervise i forflytningsteknik
Nicolai Wiese, UUA
Forflytnings-teknik - fokus på pædagogik
 • at portøren lærer nogle pædagogiske grundregler, som kvalificerer til at varetage undervisningen i forflytningsteknik
Nicolai Wiese, UUA
Relevante kurser (bl.a. ud fra H:S portørskolens aktivitetskatalog)
 • at portøren får ajourført sin viden inden for relevante områder – aftales med afdelingssygeplejersken ved medarbejder-udviklingssamtale
 
Medarbejder-udviklings-samtale
 • at vurdere den enkelte portørs kvalifikationer ud fra kompetence-beskrivelsen
 • at identificere den enkelte portørs behov for undervisning og udvikling i forhold til kompetence-beskrivelsen
1 time årligt

Redaktør