Lægemiddelkomiteér

​En væsentlig del af Klinisk Farmakologisk afdelings arbejde er relateret til de lokale lægemiddelkomitéer,​ såvel som den regionale lægemiddelkomité, hvis væsentligste opgaver er at sikre rationel farmakoterapi.

Region Hovedstadens Lægemiddelkomitesystem

Region Hovedstadens Lægemiddelkomitesystem består at én overordnet Regional Lægemiddelkomite (RLK) samt 9 Lokale Lægemiddelkomiteer (LLK), som opererer lokalt på hospitalerne.

Struktur og sammensætning af RLK blev ændret i 2012 med det formål at effektivisere forretningsgangen, herunder at dels styrke samarbejdet med de eksisterende Sundhedsfaglige Råd (SFR) og komiteer, dels at forstærke LLK fagligt via fast medlemskab af en klinisk farmakolog i alle komiteer. Klinisk farmakologisk styrkelse af komitesystemet var én af anbefalingerne fra Medicinanalysen i Region Hovedstaden.

Klinisk Farmakologisk Afdeling biddrager til arbejdet i RLK med to speciallæger, hvor den ene er næstformand. Endvidere er to farmaceuter medlem af RLK's sekretariat, som holder ugentlige møder med deltagelse af næstformanden. Herudover er afdelingen repræsenteret i samtlige lokale komiteer med én speciallæge.

Rekommandationsliste for hospitalerne

Rekommandationslisten for hospitalerne er ét af RLK´s hovedprodukter, som bliver til i samarbejde med bl.a. de lægelige sundhedsfaglige råd (SFR). Listen omfatter lægemidler til den generelle terapi og koordineres med lægemiddelrekommandationer for praksissektoren, så der stort set anbefales de samme lægemidler på hospitalerne og hos de praktiserende læger. Dermed undgår patienterne mange medicinskift ved sektorovergange.


En anden af RLK´s kerneopgaver er at formidle og monitorere nationale medicinske vejledninger fra ”Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin” (RADS). En opgave som er i kraftig vækst, hvilket har medført tildeling af ekstra ressourcer i form af ét årsværk til RLK´s sekretariat, heraf halvdelen til Klinisk Farmakologisk Afdeling.

Klinisk farmakologi er repræsenteret i RADS styregruppe såvel som i alle fagudvalg, der udarbejder kliniske retningslinjer​ for udvalgte medicinske behandlinger.

Prioritering af lægemidler i RADS samt et stærkt lægemiddelkomitesystem bidrager antageligt til at medicinudgifterne holdes på et passende niveau.Redaktør