Kursuskalender

"Bispebjerg Idrætsskade Kurser"

1-dags kurser i Idrætsmedicin og Idrætstraumatologi

 

Arrangør:

Institut for Idrætsmedicin (M81) og Sektion for Idrætskirurgi (M51), Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, praktiserende læger og Sportsfysioterapeuter.

Målgruppe:

Praktiserende læger og yngre læger (maksimalt 25 læger pr kursus). Kurserne er af 1 dags varighed og er refusionsgodkendt af Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis.

Form:

Externat.

Formål:

En kirurgisk-medicinsk tilgang til skader i bevægeapparatet af såvel akut som kronisk karakter. Kurserne stiler mod at bibringe deltagerne en bedre diagnostik af bevægeapparats problemer i forbindelse med idræt og bevægelse.

Indhold og metode:

Undervisningen tager udgangspunkt i kliniske cases som drøftes, og kurset omfatter derefter en gennemgang af kliniske undersøgelsesmetoder samt giver et indblik i dokumenteret diagnostisk udredning og behandling af skader. Der vil til hvert kursus være en gennemgående idrætskirurg (ortopædkirurg) fra Idrætskirurgisk Sektion, Ortopædkirurgisk afdeling M, Bispebjerg Hospital og en idrætsmediciner (reumatolog) fra Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Der vil ligeledes være indføring i sportsfysioterapi.

Sted:

Uddannelsescentret, Indgang 50, Bispebjerg hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dato og varighed:

6 torsdage fordelt april – november 2019, 9.00-16.00 (6 timers undervisning, 30 min. frokost og 2 x 15 min. te/kaffepause)

Pris:

Pr. kursus kr. 3000,- inkl. moms (inkl. kaffe/te og frokost) for speciallæger, kr. 800,- inkl. moms for yngre læger.

Tilmelding:

På Institut for Idrætsmedicin's hjemmeside (www.ismc.dk) under overskrift "courses" senest 4 uger før kursets afholdelse.

Detaljeret program bliver tilsendt pr. mail ca. 4 uger før kursusafholdelse.

Deltagerne vil forud for hvert kursus modtage en E-faktura på kursusgebyret fra Bispebjerg Hospitals regnskabsafdeling. 

Endelig kursustilmelding er kun gældende når indbetaling af kursusgebyret har fundet sted.

Det er ikke muligt at få refunderet det indbetalte beløb, såfremt afbestilling ikke er sket senest 2 uger før kursusstart.

 

Kursusledelse (overordnet):

Professor, overlæge dr.med. Michael Kjær og Professor, overlæge dr.med. Michael R Krogsgaard. Desforuden er under de enkelte kurser angivet kursusledelse og ressourceperson.

Kursussekretariat:

Charlotte Bilde (charlotte.bilde.02@regionh.dk tlf.: 38 63 52 13) ved spørgsmål.


Kursusoversigt

Tid: Kursusdatoer 2019: 11/4, 9/5, 6/6, 12/9, 24/10 og 7/11

Sted: Uddannelsescenteret, Indgang 50, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh. NV,

 

Sportsskader i crus, ankel og fod (11. april 2019)

Overlæge Morten Storgaard og fysioterapeut Iben Thomsen

Kurset er en gennemgang af undersøgelse, udredning og behandling af skader i underben, med fokus på "hands-on" og praktiske tiltag i udredning og behandling i almen praksis.

 

Smerter i hofte og lyske hos den yngre sportsaktive patient (9. maj 2019)

Overlæge Jesper Petersen, Overlæge Christian Dippmann og fysioterapeut Rudi Hansen

Kurset er en systematisk gennemgang af hoftens og lyskens anatomi og funktion. Der vil være fokus på ikke-artrose relaterede smerter samt undersøgelsesteknik og "hands-on".

Vi gennemgår smertetilstande direkte fra hofteleddet (FAIS) samt differentiel diagnoser som dysplasi, artrose og akutte og kroniske muskel/sene skader.

 

Knæskader i idrætskirurgisk/-medicinsk perspektiv (6. juni 2019)

Overlæge Simon Døssing og fysioterapeut Robert Herzog

Kurset er en systematisk gennemgang af knæets anatomi og funktionel anatomi, samt meget fokus på undersøgelsesteknik og "hands-on".

Vi gennemgår:

Akutte skader inklusive menisk- og ligamentskader.

Overbelastningsskader inklusive løberknæ, springerknæ og forreste knæsmerter.

Undervisere er idrætsmedicinere, idrætskirurger og idrætsfysioterapeuter.

 

Skulder og albue; overbelastning, symptomer og skader. Hvordan undersøger jeg klinisk? Hvad kan røntgen, ultralyd eller MR bidrage med? Hvem skal kirurgisk vurderes og hvad kan fysioterapeuten løse? (12. september 2019)

Overlæge Per Bülow, Overlæge Michael Krogsgaard og fysioterapeut Christina Eddy

Kurset er primært målrettet til den praktiserende læge. De vigtigste anatomiske forhold med relation til vurderingen gennemgås. Der lægges vægt på den kliniske undersøgelse og de diagnostiske overvejelser samt strategier i forhold til videre henvisning og undersøgelser. Undervisningen tager udgangspunkt i relevante cases. De forskellige radiologiske undersøgelsers fordele og begrænsninger gennemgås. De vigtigste fysioterapeutiske træningsbaserede tilgange demonstreres.

Undersøgelsesdeltagerne undersøger hinanden og påklædning under hensyn dertil.

 

Idrætsskader blandt børn og unge (24. oktober 2019)

Overlæge Tommy Øhlenschlæger og fysioterapeut Mathilde Lundgaard-Nielsen

Idræt og fysisk leg er sundhedsmæssigt gavnligt for børn og unge, men medfører ofte skader på bevægeapparatet.
Hvilke typiske skader får børn og unge, og hvorledes skal disse behandles?
Adskiller behandling af såvel akutte som kroniske skader hos børn og unge sig fra den, som gives til voksne?
Hvorledes bør børn og unge trænes, så de undgår skader i forbindelse med idræt?


Løbekursus (7. november 2019)

Overlæge Christoffer Brushøj og overlæge Lars Konradsen

Løbeskader er den hyppigste idrætsskademæssige årsag til kontakt med almen praksis.

Vi har derfor dedikeret dette kursus til løb, og vil komme ind på:

  • Hyppighed, undersøgelse/diagnostisk og behandling af løbeskader. Hands on.
  • Vurdering af løbets biomekanik og sammenhæng med hyppige løbeskader. Demonstration.
  • Træningsfysiologi/vævsadaptationer i relation til hvordan vi kan råde om træningsplanlægning
  • Hvornår kan patienten med fordel sende til fysioterapeut, billeddiagnostik, anden speciallæge.