Muligheder under sygemelding

​Læs om de forskellige muligheder du har for hjælp under din sygemelding.

​​​

Der findes forskellige muligheder for hjælp, når man har helbredsproblemer.​

Det kan være: 

​Delvis sygemelding/delvis raskmelding, hvis en ansat kan arbejde på nedsat tid i en periode frem for at fuldtidssygemelde sig eller kan gå delvist i gang efter en sygemelding. Giver mulighed for at have kræfter til at arbejde sideløbende med f.eks. et behandlings- eller træningsforløb.

§ 56 aftale efter sygedagpenge loven, hvis en ansat har en langvarig eller kronisk sygdom der medfører øget fraværsrisiko. Giver arbejdsgiver sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Bruges også ved langvarig helbredsbesvær f.eks. ved forud for operation/behandling. Selvstændige: § 58 a.
​​
Afklaring, hvis en ansat/borger har behov for at afprøve, hvordan et fremtidigt job skal tilpasses med hensyn til indhold, rytme, arbejdstid og omfang med det formål at opnå balance mellem helbred og arbejde. F.eks. i form af praktik, jobafklaringsforløb, ressourceforløb

Opkvalificering/vejledning, hvis det skønnes nødvendigt for at kunne bibeholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. F.eks. korterevarende kurser eller ved kronisk funktionsnedsættelse eventuelt bevilling af revalideringsforløb.

Ansættelse med løntilskud til ledige, hvis det skønnes nødvendigt at genopfriske eller opkvalificere sine kvalifikationer på en virksomhed for at genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse. Grunden kan være skift til anden branche eller længerevarende ledighed. Løntilskud kan ydes, når man kan arbejde over 30 timer.  

Hjælpemidler og arbejdsredskaber herunder indretning af arbejdsplads, når det er afgørende for at en ansat kan forblive i sin arbejdsfunktion.

Personlig assistance, hvis en ansat med en varig funktionsnedsættelse har brug for hjælp til at varetage udvalgte opgaver eller dele af opgaver, der dog ikke er vedkommendes hovedopgave. Der kan også bevilges personlig assistance i forbindelse med efteruddannelse.

Mentorordning til introduktion i nyt job, hvis der er behov for instruktion og vejledning, der rækker ud over hvad der almindeligvis kan forventes.

Fleksjob, hvis en ansat/borger har væsentlig og varige nedsættelse af arbejdsevnen i ethvert erhverv og skønnes ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på almindelige vilkår trods brug af lovgivningens støttemuligheder. Tilsvarende kan bevilges tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.

Fastholdelsesfleksjob, er en mulighed, hvor man ansættes i fleksjob på den arbejdsplads, hvor man er eller senest har været ansat (en række betingelser skal være opfyldt).

Ressourceforløb er en er en individuel helhedsorienteret indsats med henblik på at udvikle funktions- og arbejdsevnen. Kan iværksættes for borgere, med kompleks problemstilling, der er i risiko for helt at miste evnen til at kunne tilknyttes arbejdsmarkedet.

Job med løntilskud ved førtidspension, hvis en medarbejder tilkendes førtidspension og fortsat ønsker at kombinere dette med et job på skånevilkår.

Er du fuldt eller delvist sygemeldt/raskmeldt, så er hovedreglen, at sygedagpengeudbetalingen ophører (til din arbejdsgiver, hvis du har løn under sygdom, eller til dig selv), når der er gået mere end 22 uger. Der er dog forskellige muligheder for forlængelse. Du kan læse mere i vedhæftede pjece om forlængelsesmuligheder. 

Hvis forlængelsesmuligheder ikke kan gør sig gældende, men du fortsat er uarbejdsdygtig, så har du ret til et jobafklaringsforløb, hvor der udbetales en ydelse, enten til din arbejdsgiver eller til dig selv, der svarer til kontanthjælpsniveau, men ikke er afhængig af ægtefælle/samlevers indtægt eller formue. 

Det kan også være, at du har brug for at finde et andet arbejde, som du kan klare på trods af dine helbredsgener. Du kan henvende dig i din fagforening/A-kasse for at drøfte dine muligheder inden for dit fagområde bl.a. omkring kurser, efteruddannelse, erfaringer for brug af kompenserende ordninger, regler ved begrænset rådighedserklæring, regler ved opsigelse af job af helbredsmæssige årsager m.m.Redaktør