Repetitivt arbejde og lidelser i hænder, albuer, skuldre og nakke

Er repetitivt arbejde årsag til lidelser i hænder, albuer, skuldre og nakke, og fører det til erhvervsskifte eller arbejdsophør?

​​​Resumé

Formålet med dette projekt er at undersøge 1) om repetitivt arbejde, der foregår uden større kraftanvendelse (fx frisør- og bioanalytikerarbejde), øger risikoen for udvikling af behandlingskrævende smerter i hænder, albuer, skuldre og nakke og 2) om smertetilstande i hænder, albuer, skuldre og nakke i forbindelse med denne type arbejde øger risikoen for erhvervsskifte eller arbejdsophør.

Baggrunden er, at man i tidligere studier har haft vanskeligheder ved at vurdere om repetitivt arbejde i sig selv, dvs. arbejde med lav kraftanvendelse, medfører lidelser i hænder, albuer, skuldre og nakke, og om det medfører erhvervsskifte eller arbejdsophør.

Projektet vil benytte oplysninger fra 3 kohorter dannet fra PensionDanmarks sundhedsordning (ca. 500.000 personer), Frisørundersøgelsen i 2009 (alle danske frisører uddannet i perioden 1985-2007 fra de danske frisørskoler (7840 frisører)) samt SHARM-II-kohorten (objektivt målte ergonomiske belastninger for 30 fag (ca. 1.000.000 personer).

Graden af repetitivt arbejde og kraftanvendelse ved forskellige typer arbejde bestemmes ved ekspertvurderinger og objektive målinger i job-eksponerings-matricer, der omfatter et bredt spektrum af forskellige typer arbejde og ergonomiske belastninger af hænder, albuer, skuldre og nakke. I en enkelt delundersøgelse anvender vi et eksponeringsmål baseret på de deltagende personers egne oplysninger, men i et prospektivt design. Vi vil benytte registerbaserede kilder til indhentning af data vedr. smertetilstande i hænder, albuer, skuldre og nakke, og vedr. erhvervsskifte og arbejdsophør. Oplysninger om eksponering og udfald (smertetilstande og arbejdsmæssige konsekvenser) registreres således uafhængigt af hinanden, hvilket er vigtigt for fortolkningen af, om arbejdet er en sandsynlig årsag til de nævnte udfald.

Projektets resultater vil tilsammen udgøre et robust grundlag for vurderingen af, om de anførte sammenhænge faktisk eksisterer, og vil dermed kunne danne baggrund for en relevant forebyggelsesindsats indenfor berørte faggrupper.

Projektdeltagere: 

Projektet blev gennemført af ph.d.-studerende Jonathan Aavang Petersen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Hovedvejleder er Jane Frølund Thomsen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Øvrige vejledere er Charlotte Brauer, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital og seniorforsker Lau Caspar Thygesen, Statens Institut for Folkesundhed. Med i projektgruppen er også ph.d.-studerende Christina Bach Lund og Statistiker Esben Meulengracht Flachs.

Tidsramme

1.8.2018-1.7.2021

Bevilling

Arbejdsmiljøforskningsfonden 1,8 mio. kr. og Videncenter for Frisører 600.000 kr.Redaktør