​​​​​​

COBRA 2, ny runde af et forskningsprojekt om hygiejne og værnemidler mod COVID-19

​I foråret 2020 deltog ca. 10.000 ansatte i Region Hovedstaden i forskningsprojektet COBRA. På grund af det aktuelt høje kontakttal og det stigende antal indlagte med COVID-19 blev der fra november 2020 til april 2021 gennemført en ny runde af projektet, hvor alle tidligere deltagere inviteres igen.

​Projektets formål

Formålet er at afklare, i hvilken grad ansatte i Region Hovedstaden er beskyttede mod at blive smittet med COVID-19 og ikke mindst at finde forklaringer på evt. smitte. Resultaterne fra undersøgelsen skal være med til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø for alle i det danske sundhedsvæsen under den igangværende pandemi.

Ansatte i Region Hovedstaden inviteres

Forskningsprojektet gennemføres af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. De ca. 10.000 ansatte i Region Hovedstaden, som deltog i første runde af undersøgelsen i foråret, inviteres til at deltage i en ny runde af undersøgelsen. Der er brug for, at alle inviterede medarbejdere deltager - uanset om man har patientkontakt eller ej.

Fakta om forskningsprojektet COBRA

  • COBRA står for COVID-19 Blandt RegionsAnsatte i Hovedstaden.
  • De foreløbige resultater af første del af undersøgelsen kan læses via linket til højre.
  • Ansatte på hospitaler, i psykiatrien og i den præhospitale og den sociale virksomhed inviteres via deres Region-H mail. I denne runde af undersøgelsen inviteres kun ansatte, som deltog i første runde af undersøgelsen i foråret. 
  • Deltagere vil dagligt blive bedt om at besvare et kort spørgeskema enten via sms på mobiltelefon eller via mail på computer. Spørgeskemaet sendes ud hver dag ca. kl. 15.30 og kan besvares inden for 24 timer. Spørgsmålene omhandler nærkontakter på arbejdet og i fritiden, symptomer på COVID-19, arbejdsopgaver og brug af værnemidler.
  • Hvis der er dage, hvor man ikke får svaret på spørgeskemaet, kan man genoptage sin deltagelse dagen efter eller snarest muligt.
  • Vi håber, at man også vil svare, selvom man nogle dage ikke er på sin arbejdsplads (f.eks. i weekender og under ferie).
  • Vi indsamler svar fra deltagere hver dag fra kort før jul til og med d. 28. februar 2021.
  • Det er frivilligt at være med, og man kan til enhver tid vælge at trække sig ud af undersøgelsen ved at tilkendegive dette i spørgeskemaet. Ønsker man at trække sit samtykke tilbage, kan det ske via mail til projektgruppen.

 

Øvrige data og datasikkerhed

Udover at svare på spørgeskemaet, anmoder vi om tilladelse til at kunne tilgå nødvendig og relevant information fra Regionens HR-afdeling (arbejdssted og -tid) samt Sundhedsdatastyrelsens registre.

Al information behandles fortroligt og opbevares efter gældende sikkerhedsforskrifter. Forskningsprojektet er registreret i forskningsfortegnelsen af Videnscenter for Dataanmeldelser (P-2020-455). Databehandling foregår pseudonymiseret, og der videregives ingen oplysninger om medarbejderen til arbejdsgiver eller andre uden for projektgruppen. Det vil ikke være muligt at identificere enkeltpersoners data i resultater fra undersøgelsen.

Ny viden om værnemidler skal være med til at bryde smittekæder

For hospitalsansatte vil smitte med COVID-19 have betydning både for eget helbred og for risikoen for at bringe smitte videre til sårbare patienter, kollegaer og nære pårørende. De indhentede svar fra ansatte vil derfor blive analyseret løbende under og efter projektperioden med henblik på at kunne iværksætte konkrete tiltag for at minimere arbejdsrelateret sygdom og smittespredning så tidligt som muligt under den igangværende pandemi.

Data fra undersøgelsen vil desuden blive samlet med tilsvarende data fra et søsterprojekt i Region Midtjylland.

Opbakning fra direktion og MED-udvalg

Der er opbakning til forskningsprojektet fra Region Hovedstadens direktion.  

 

Biostatistiker Esben Meulengracht Flachs

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital​​​


Redaktør