COBRA, et forskningsprojekt om hygiejne og værnemidler mod COVID-19

Under den igangværende Corona-pandemi er mange hospitalsansatte i risiko for COVID-19 smitte under udførelse af deres arbejde. En nyt forskningsprojekt med en spørgeskemaundersøgelse skal være med til at afklare, om ansatte i Region Hovedstaden er tilstrækkeligt beskyttede med de værnemidler, der anvendes. 

​Projektets formål

Det er vigtigt, at alle ansatte i Region Hovedstaden kan tilbydes et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Formålet med denne undersøgelse er derfor at afklare, om vores nuværende hygiejnemæssige forholdsregler og værnemidler yder tilstrækkelig beskyttelse mod arbejdsrelateret smitte med COVID-19.

I det omfang konkrete risikofaktorer for smittespredning identificeres, vil undersøgelsen desuden kunne medvirke til at målrette forebyggelsesindsatsen både i forhold til COVID-19 og andre smitsomme sygdomme inden for hospitalsvæsenet.  

Hospitalsansatte i Region Hovedstaden inviteres

Forskningsprojektet gennemføres af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Der inviteres godt 35.000 hospitalsansatte i Region Hovedstaden til at deltage i undersøgelsen. Der er brug for, at alle inviterede medarbejdere deltager - uanset om man har patientkontakt eller ej.

Fakta om forskningsprojektet COBRA

  • COBRA står for COVID-19 Blandt Regions Ansatte i Hovedstaden.
  • Ansatte inviteres via deres Region-H mail.  
  • Deltagere vil dagligt blive bedt om at besvare et 2 minutters spørgeskema enten via sms på mobiltelefon eller via mail på computer. Spørgeskemaet sendes ud hver dag ca. kl. 15.30 og kan besvares inden for 24 timer. Spørgsmålene omhandler eventuelle symptomer på COVID-19, arbejdsopgaver og brug af værnemidler.
  • Hvis der er dage, hvor man ikke får svaret på spørgeskemaet, kan man genoptage sin deltagelse dagen efter eller snarest muligt.
  • Vi håber, at man også vil svare, selvom man nogle dage ikke er på sin arbejdsplads (f.eks. i weekender og under ferie).
  • Vi indsamler svar fra deltagere hver dag i perioden fra den 5. maj til og med den 30. juni 2020.
  • Det er frivilligt at være med, og man kan til enhver tid vælge at trække sig ud af undersøgelsen ved at tilkendegive dette i spørgeskemaet eller via mail til projektgruppen.

Øvrige data og datasikkerhed

Udover at svare på spørgeskemaet, anmoder vi også om tilladelse til at kunne tilgå nødvendig og relevant information fra Regionens HR-afdeling (arbejdssted og -tid) samt Sundhedsdatastyrelsens registre.

Al information behandles fortroligt og opbevares efter gældende sikkerhedsforskrifter. Forskningsprojektet er registreret i forskningsfortegnelsen af Videnscenter for dataanmeldelser (P-2020-455). Databehandling foregår pseudonymiseret, og der videregives ingen oplysninger om medarbejderen til arbejdsgiver eller andre uden for projektgruppen. Det vil ikke være muligt at identificere enkeltpersoners data i resultater fra undersøgelsen.

Ny viden om værnemidler skal være med til at bryde smittekæder

For hospitalsansatte vil smitte med COVID-19 have betydning både for eget helbred og for risikoen for at bringe smitte videre til sårbare patienter, kollegaer og nære pårørende. De indhentede svar fra ansatte vil derfor blive analyseret løbende under og efter projektperioden med henblik på at kunne iværksætte konkrete tiltag for at minimere arbejdsrelateret sygdom og smittespredning så tidligt som muligt under den igangværende pandemi.

Data fra undersøgelsen vil desuden blive samlet med tilsvarende fra søsterprojekter i andre danske regioner for at sikre en bred arbejdsmiljøindsats til gavn for alle hospitalsansatte i Danmark.  

Opbakning fra direktion og MED-udvalg

Der er opbakning til forskningsprojektet fra Region Hovedstadens direktion og MED-udvalg (RMU).  

Spørgsmål vedrørende Projekt COBRA

Har du spørgsmål eller kommentarer til forskningsprojektet, er du velkommen til at kontakte os på mail bfh-fp-cobra@regionh.dk. Du kan også ringe til os dagligt fra kl. 9-17 på hverdage og fra kl. 14-17 i weekender/på helligdage på telefonnummer 23 35 58 85 i hele projektperioden.

Vi har stor forståelse for, at mange ansatte netop nu har ekstra travlt og i høj grad skal omstille sig til nye udfordringer. Vi håber meget, at de inviterede ansatte alligevel har mod på at være med i undersøgelsen.

 

Med venlig hilsen

Professor og overlæge Susanne Wulff Svendsen og biostatistiker Esben Meulengracht Flachs

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg HospitalVersion 2, den 07.05.2020.


Redaktør