​​​​

Methylmetakrylat (MMA) og graviditet

​Rapporten indeholder anbefalinger for gravide, der arbejder med Methylmetakrylat som tandteknikere samt ved ortopædkirurgiske operationer. Desuden har den resultater fra personbårne målinger ved udsættelse for MMA. Rapporten er udarbejdet på baggrund af henvendelse fra Arbejdstilsynet.
​​Formålet med undersøgelsen har været at ​undersøge, om der er grund­lag for ændringer i Arbejdstilsynets anbefaling om tandteknikeres arbejde med MMA under graviditet.

Desuden har der været et behov for at få en vurdering af eksponeringen for MMA i forbindelse med udførelsen af cementerede ortopædkirurgiske operationer.

For at få et objektivt mål for de aktuelle eksponeringsniveau­er, er der derfor foretaget personbårne målinger af koncen­trationen MMA i luften hhv. ved støbning og reparation af tandproteser samt ved udførelse af cementerede hofteopera­tioner.

Generelle anbefalinger for gravide
Hudkontakt med uhærdet akryl skal undgås. Det anbefales, at man udvikler lukkede systemer til blanding af akryl.
Det anbefales, at der anvendes egnede handsker og helst eks. to-tre lag nitrilhandsker, hvor gennembrudstiden for akryl er længst. Såfremt latexhandsker forurenes med ikke hærdet akryl, skal de skiftes inden for 1 minut.
Det vurderes som helt væsentligt, at ledelse og medarbejdere jævnligt sikrer sig, at de anbefalede forholdsregler reelt overholdes så al unødig påvirkning undgås. Er der usikkerhed om dette, anbefales det, at den gravide organisatorisk – eller på anden måde – fritages for arbejde, hvor der er risiko for MMA påvirkning, indtil man har fået foretaget en eksponerings- og risikovurdering, evt. med bistand fra en arbejdsmedicinsk afdeling.

Herudover indeholder rapporten særlige anbefalinger vedr. tandteknikerarbejde og ortopædkirurgiske operationer.

Rapporten er udarbejdet af:
Lilli Kirkeskov, overlæge ph.d.,
Ole Lyngenbo, afdelingslæge ph.d.,
Ellen Bøtker Pedersen, overlæge

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling,
Bispebjerg Hospital

Rapporten er udarbejdet i 2013 på baggrund af henvendelse fra Arbejdstilsynet.

Rapportens ISBN-nummer: ISBN 978-87-996042-2-7​


Redaktør