​​​

Arbejde med PCB og helbredseffekter

​Vi har i 2013 lavet en litteraturgennemgang, der giver overblik over den aktuelle viden om mulige helbredseffekter ved arbejde med PCB (Polychlorerede biphenyler).

​Formålet med litteraturgennemgangen har været at belyse mulige sammenhænge mellem udsættelse for PCB på arbejdet og risiko for udvikling af sygdom.

Litteraturgennemgangen er baseret på i alt 46 artikler, 13 erhvervskohortestudier der belyser cancerdødelighed, og 33 artikler der belyser ikke-maligne helbredseffekter.

Undersøgelserne af kræftforekomst omfatter erhvervskohorter fra tre amerikanske og to europæiske kondensatorfabrikker, hvor den luftbårne PCB-eksponering langt overskred vore dages grænseværdier. I disse erhvervskohorter er det et gennemgående træk at den samlede kræftdødelighed er lavere end baggrundsbefolkningens. Mortalitetsstudier har en række begrænsninger når, det drejer sig om at påvise øget risiko for sjældne cancerformer. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at man i ét studie fandt en øget risiko for kræft i lever og galdeveje, idet netop denne type kræft også er observeret i dyreeksperimentelle studier. En række mindre tværsnits- og case-studier af højteksponerede arbejdere og enkelte nyere undersøgelser af bygningsarbejdere og indeklimaeksponerede giver beskeden evidens for påvirkning af leverenzymer, immunfunktion og skjoldbruskkirtlen. Nyere undersøgelser antyder en mulig sammenhæng mellem PCB-udsættelse og udvikling af neurodegenerativ lidelse hos kvinder.

Mens det samlede resultat af litteraturgennemgangen af helbredsrisiko ved erhvervsmæssig udsættelse således er beroligende, må man på basis af eksperimentelle forskningsresultater anbefale at unødig udsættelse for PCB undgås i forbindelse med håndtering af PCB-holdigt materiale. Indtil videre er der ingen evidens for, at PCB-udsættelse i indeklimaet medfører øget sygdomsrisiko.

Litteraturgennemgangen fremgår af en rapport, der udarbejdet af:
Ellen Bøtker Pedersen, Peter Jacobsen, Allan Astrup Jensen, Charlotte Brauer, Lars Gunnarsen, Harald W. Meyer, Niels E. Ebbehøj, Jens Peter Bonde

Rapporten er udarbejdet med finansiering fra Arbejdsmiljøforskningsfonden efter offentligt opslag.​

Rapporten har følgende ISBN-nummer: ISBN 978-87-996042-3-4Redaktør