​​

Katalog over projektideer

​Bachelor- og kandidatopgaver ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

​Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling undersøger patienter med muligt arbejdsbetingede lidelser, vurderer om helbredssymptomer skyldes miljøet, behandler arbejdsbetinget stress samt rådgiver gravide i forhold til påvirkninger på arbejdet. Desuden deltager flere af vores læger i rådgivning på Giftlinjen. 

På Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling kan man både lave bachelor- og kandidatopgaver. 

Bacheloropgaver vil typisk være en litteraturbaseret opgave består i at afgrænse en original problemstilling indenfor det valgte tema (formulering af hypotese og forskningsspørgsmål), udførsel af en systematisk søgning i peer-reviewed litteratur i PubMed og eventuelt andre databaser), en sammenfatning og kritisk vurdering af litteraturen og med afsæt heri en begrundet og balanceret besvarelse af det stillede spørgsmål. En opgave omfatter typisk 15-20 originale artikler. Såfremt der er tilstrækkeligt homogene data, kan der foretages en meta-analyse med beregning af kvantificeret risikoestimat. Publikation er af og til en mulighed, men forudsætter gode evner til at argumentere og til at formulere sig på engelsk og er ikke realistisk indenfor den normerede tid der er til rådighed. 

Kandidatopgaverne kan være en databaseret opgave besvares et velafgrænset og specifikt originalt forskningsspørgsmål på basis af sammentællinger og statistiske analyser af data i eksisterende datasæt – typisk arbejdsmiljøkohorter med data indsamlet ved spørgeskema, interview og klinisk undersøgelse og ofte kombineret med blodprøvesvar og udtræk fra helbreds- og arbejdsmarkedsregistre. Det forudsættes, at man har lyst til at arbejde med t​al og statistisk software. Opgaven vil som udgangspunkt være en engelsksproget artikel til et fagtidsskrift som afleveres som manuskript, der eventuelt efter videre oparbejdning kan fremsendes mhp peer review og publikation. Kandidatspecialet udarbejdes alene eller i grupper af to studerende. 

Projekterne vil fortrinsvis kunne omhandle problemstillinger vedr. årsagssammenhænge eller prognose i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet inden for: 
  • Arbejdsbetingede bevægeapparatssygdomme 
  • Forplantningsevne i forhold til påvirkninger på arbejde eller i miljøet 
  • Psykisk arbejdsmiljø og helbred 
  • Arbejdsbetingede hudsygdomme 
  • Arbejdsbetingede lungesygdomme 
  • Forgiftninger på arbejdspladser 

Hvis man vil høre mere eller selv har en idé, er man velkommen til at kontakte os og komme og drøfte det med os.


Opdateret den 21.07.2023

Redaktør