Specialuddannelse intensiv sygepleje

​​Sygeplejefaglig uddannelse – specialuddannelse i intensiv sygepleje

 • ​​Intensiv afsnit ZIT har stor uddannelsesaktivitet. Vi uddanner ca. 4-6 sygeplejersker i intensiv sygepleje årligt, og modtager kursister i praktik under uddannelsen. 

 • De cirkulærebestemte krav om optagelse på Intensiv specialuddannelsen er minimum 2 års klinisk erfaring fra anden afdeling end intensivafdeling. Hvis du ikke har de krævede 2 års klinisk erfaring fra anden afdeling, skal du søge om dispensation i samarbejde med uddannelsesansvarlig, før du starter på uddannelsen. 
 • Uddannelsen er delt i 2 perioder samt en introduktionsperiode. Læs mere om perioderne herunder. 

Formål med specia​​luddann​elsen ​

Sygeplejersken skal erhverve de nødvendige kundskaber og tekniske færdigheder for at kunne varetage funktionsområder som specialuddannet sygeplejerske på intensiv- og opvågningsafdelinger/afsnit m.v. (Sundhedsstyrelsen 1997). ​

Mål for specialeuddan​nelsen

 • Sygeplejersken skal erhverve sig overblik over og sikkerhed i at varetage funktionsområdet.
 • Sygeplejersken skal selvstændigt kunne planlægge, udføre og evaluere intensiv sygepleje til kritisk syge personer i alle aldersgrupper med vekslende og ofte uforudsigelige plejebehov.
 • Sygeplejersken skal kunne anvende såvel for den kritisk syge patient relevant sygeplejefaglige teori og metode som den omfattende viden om sygdomslære og tekniske færdigheder fra det medicinske faglige område.
 • Desuden skal sygeplejersken kunne formidle sine kundskaber om intensiv sygepleje samt kvalitetsudvikle og samarbejde internt og eksternt om ydelserne. (Sundhedsstyrelsen 1997). 

Introduktio​nsperioden ​

Introduktionsperioden strækker sig fra ansættelse på Intensiv afsnit ZIT til specialuddannelsen påbegyndes. Introduktionsprogrammet indgår som en del af intensivuddannelsens samlede teoritimer og svarer til de første 6 måneder af uddannelsen.

I introduktionsperioden evalueres 1. gang med en af afdelingens mentorer og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Evalueringen bliver foretaget ud fra specialuddannelsens uddannelsesmappe.

Afsluttende evaluering foregår inden praktik i anden intensiv afdeling eller kort tid efter.

Alle sygeplejersker under intensiv specialuddannelse tildeles en mentor. Mentorordningen begynder efter 3 måneder i afdelingen og mentorerne er mentor for flere sygeplejersker. I introduktionsperioden vil de pædagogiske arbejdsmetoder være:

 • Bed-side læring i samarbejde med mentor
 • Refleksion i samarbejde med mentor
 • Teoretisk undervisning efter Regionens uddannelses program.

Speci​aluddannelse​​ns 1. del 

6 måneders uddannelse kombineret med klinik.
I denne periode gennemgås 207 timers formaliseret teoriundervisning.

Undervisningen foregår i HRU på Gentofte hospital. I alt 7 ugers teorikursus, fordelt over ca. 6 måneder. Teorikurset afsluttes med en individuel skriftlig prøve, der bedømmes efter 7 trins-skalaen, og som skal bestås med karakteren 02 eller derover.

Den teoretiske periode kræver forberedelsestid, og litteraturen forudsættes læst til undervisningen. Skønnet hjemarbejde ca. 15-20 timer til hver teoriuge. Der gives ikke studiedage til teorikurset. ​

Den kliniske unde​​​​rvisning i denne periode foregår Intensiv afsnit ZIT og vil være:

 • Bed-side læring med mentor
 • Refleksion.
 • Kobling af teori og praksis.

Specialuddannelsens 2 d​​​el. 

12 måneders klinisk uddannelse kombineret med teori og praktik på anden intensiv afdeling. I denne periode arbejdes hen imod større selvstændighed og stigende kompleksitet i den intensive sygepleje, hvor teori kobles til klinikken. I den kliniske del af uddannelsen vil undervisningsmetoden være:

 • Bed-side undervisning med mentor
 • Refleksionsøvelser med mentor
 • Formidling, hvor sygeplejersken under uddannelse skal vise at hun kan formidle faglig viden og problemstillinger.

Formål for praktik​perioden 

At kursisten i praktikperioden erhverver yderligere indsigt i bredde og variation indenfor intensiv sygepleje, observation og behandling. At kursisten gennem praktikperioden medvirker til at styrke samarbejdet mellem intensive afdelinger til gensidig inspiration og erfaringsudveksling.

Mål for praktikper​ioden 

Kursisten skal sammen med praktikstedet udarbejde individuelle mål for praktikperioden. Der skal tages udgangspunkt i kursistens kvalifikationer, kompetencer og uddannelsesbehov, og målene skal indpasse i relation til de overordnede mål for den kliniske uddannelse.

Generelt om uddannelsen 

Ved start på teoridelen af specialuddannelsen underskrives 1 uddannelseskontrakt sammen med uddannelsesansvarlig. For at kunne gennemføre uddannelsen skal du have været ansat på 33-37 timer om ugen. Uddannelseslængden vil blive forlænget ved en ansættelse på under 37 timer om ugen, således at længden svarer til en fuldtidsansættelse i hele uddannelsesperioden (18 måneder).

Inden teorikurset aftales særlige aftaler under uddannelsen f.eks. hvorledes du ønsker at arbejde i weekender i forbindelse med teorikurset med afdelingssygeplejersken. Det er vigtigt at være opmærksom på at en kursusdag tæller for 7 timer.

I praktik i anden intensiv afdeling planlægges med få vagter, hvilket kan have økonomisk betydning. Selve vagtplanen for praktikken planlægges af praktikstedet, og skal foreligge 4 uger før praktik start. Vagtplanen vil hovedsagelig blive planlagt med dagvagter fra mandag til fredag.

I forbindelse med opgaveskrivning, som skal foregå indenfor de sidste 3 måneder af uddannelsesforløbet, holdes en samtale med uddannelsesansvarlig om udarbejdelse af opgaven, valg af emne til opgaven mm.

I forbindelse med opgaveskrivning planlægges i samarbejde med afdelingssygeplejersken dage til opgaveskrivning (4 dage hvis du arbejder 33 timer og 5 dage hvis du arbejder 37 timer).

Arbejdsproblemformuleringen skal ligge klar, før opgaveskrivningsdagene starter. Kriterier for udarbejdelse af skriftlig opgave udleveres fra uddannelsesafdelingen eller af opgavevejleder. Der er afsat 5 timer til vejledning, som ikke kan forventes at foregå i arbejdstiden. Der aftales en "deadline" med vejleder for færdiggørelse og aflevering af opgaven. Opgaven skal være færdiggjort 1 år efter teoretisk eksamen er bestået.


Redaktør