Tværsektoriel Udredningsenhed - TUE

- et samarbejdsprojekt mellem Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital
​Den Tværsektorielle Udredningsenhed, TUE, er gennemført som projekt fra september 2012 til september 2014. Projektet udspringer af Sundhedsaftale for Region Hovedstaden, hvor der i tillægsaftalen for Københavns Kommune og Region Hovedstaden beskrives en række initiativer under "tidlig indsats". Tiltaget er i tråd med den nationale politiske dagsorden, der bl.a. beskrives i regeringens sundhedsudspil "Mere borger, mindre patient" hvor der bl.a. står, at "Borgeren skal behandles og plejes så tæt på eget hjem som muligt og helst helt undgå at skulle på sygehuset".​

De første skridt til TUE blev taget ved et møde mellem direktionerne for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune (SUF) og Bispebjerg Hospital (BBH) 3. september 2010, hvor emner til udviklingsprojekter mhp. forebyggelse af indlæggelser blev drøftet. I april 2011 blev en tværsektoriel arbejdsgruppe med deltagelse af SUF og BBH etableret, og gennem det næste år udvikledes den endelige projektbeskrivelse. TUE åbnede for udredning og behandling af de første borgere 17. september 2012.

Projektet er et unikt samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital, hvor kommunen som noget helt nyt fysisk og organisatorisk er med helt inde i hospitalets akutfunktion.  Konkret etableres en enhed på Bispebjerg Hospital med kommunalt ansatte sygeplejersker og hospitalets læger. I projektet undersøges det, om denne måde at organisere samarbejdet mellem hospital og kommune kan være med til at undgå indlæggelser og integrerer kommune og hospital i arbejdet omkring akut syge og behandlingskrævende ældre sårbare borgere.

Projektets målgruppe er ældre sårbare borgere med akut somatisk sygdom med behov for udredning, vurdering og behandling udenfor hjemmet. Som udgangspunkt er der ikke behov for indlæggelse og forventet mulighed for hjemsendelse til egen bolig eller midlertidig døgnplads i kommunen indenfor få timer. Ved behov for pleje og omsorg de første døgn efter udredning og behandlingsstart kan hjemmesygepleje etableres akut.

Til projektet blev opstillet 3 succeskriterier – 1) 95 % af pladserne i TUE er belagt. 2) 80 % af de borger som henvises kan sendes hjem uden indlæggelse. 3) 80 % af de borgere der er blevet udredt i TUE er ikke blevet indlagt indenfor 30 dage efter hjemkomst.

Den daglige ledelse bliver varetaget i samarbejde mellem en kommunal sygeplejefaglig leder, en hospitals-sygeplejefaglig leder og en overlæge. Der blev indgået aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Røntgenafdelingen på Bispebjerg Hospital mhp. hurtig udredning efter lægelig ordination.

Overordnet henvises patienterne fra almen praksis og den Medicinske Modtage Afdeling på Bispebjerg Hospital, men også vagtlæger og læger på Akutmodtagelsen (skadestuen), Bispebjerg Hospital kan henvise til TUE.

Opholdet i TUE indledes med en modtagelse og en sygeplejefaglig vurdering i umiddelbar forlængelse af ankomsten. Sygeplejersken påbegynder prøvetagning og det tilstræbes at lægen tilser patienten indenfor en halv time. Sygeplejersken fungerer som tovholder for forløbet og ud over at yde sygepleje, vurderes funktionsniveau, borgeren mobiliseres og det social netværk afdækkes og inddrages. Sygeplejersken følge op på de kommunale ydelser borgeren evt. modtager gennem direkte adgang til det kommunale omsorgssystem. Lægen udreder, ordinerer behandling og/eller væsketerapi i TUE og der kan henvises til ambulant opfølgning, yderligere udredning eller evt. indlæggelse. Læge og sygeplejerske planlægger i samarbejde med borgeren det videre forløb og hjemsendelse til eget hjem eller København Kommunes Akutpleje Enhed. Sygeplejersken har delegeret visitationsret og kan visiterer borgeren til ekstra besøg fra hjemmesygeplejerske eller hjælp i hjemmet i forlængelse af opholdet på TUE.

Evaluering


Formålet med evalueringen er at klarlægge om den nye integrerede organisering af kommune og hospital giver et effektivt og sammenhængende tilbud til ældre sårbare akut syge medicinske patienter. Ønsket er at vurderer om udredning i TUE medførte undgåede indlæggelser og hvilke økonomiske konsekvenser det havde for henholdsvis kommune og hospital. Desuden ønsker man, at undersøge borgernes og personalets oplevelser og erfaringer.

Til evalueringen etableredes en klinisk database der rummede oplysninger om de enkelte borgerforløb. Indsamlingen forgår løbende. Data fra den kliniske database blev brugt til beskrivelse af borgerforløb og den sundhedsøkonomiske beskrivelse.

Borgernes oplevelser blev indsamlet via telefoninterview. De sundhedsfagliges oplevelser og erfaring med TUE blev samlet via spørgeskemaer og fokusgruppe interview. Alle praktiserende læger modtog et kort spørgeskema, hvor de blev spurgt til kendskab og anvendelse, samt positive og negative erfaringer. Sygeplejersker i kommunen blev spurgt til deres erfaringer med TUE i et fokusgruppeinterview, mens personale på TUE fik mulighed for at tilkendegive deres erfaringer i et spørgeskema der omhandlede organisation, samarbejde og faglighed.

Resultaterne fra evalueringen forventes offentliggjort januar 2015

Redaktør