Marianne Uggen Rasmussen

Self-efficacy og rehabilitering af patienter med Generaliserede kroniske muskelsmerter​

Rasmussen M, Rydahl-Hansen S, Lykke Mortensen E, Williams A de C, Danneskiold-Samsøe B.

Baggrund

Generaliserede smerter i bevægeapparatet (CWP), har en forekomst på 10-13 %, og er en kompleks, kronisk smertetilstand, associeret med en betydelig nedsat helbredsbetinget livskvalitet og progredierende funktionstab, ofte ledsaget af søvnproblemer, unaturlig træthed, kognitive vanskeligheder, depression og angst. Fibromyalgi syndrom (FMS), udgør den bedst karakteriserede undergruppe af patienter med CWP, med en estimeret prævalens på 1-4 %. Medicinsk behandling kan have effekt på enkelt symptomer, men bør ideelt bruges i kombination med ikke-farmakologisk behandling. Forskning har vist at gruppe-baserede interdisciplinære rehabiliteringsprogrammer, som går ud på at styrke patienternes evne til at mestre lidelsen, fører til både fysiske og psykiske forbedringer for denne patientgruppe. Et mål for patienternes mestringsevne er self-efficacy, personens tro på egen evne til at mestre sin lidelse.

Formål

Det overordnede formål er at identificere betydningen af en interdisciplinær rehabiliterende intervention i forhold til patienternes self-efficacy, samt at identificere hvordan interventionen påvirker self-efficacy, og hvordan interventionen kan optimeres.

Metode

Både kvantitativ og kvalitativ metode benyttes i projektet. Den kvantitative del går ud på at udvikle og validere en dansk version af spørgeskemaet PSEQ, et instrument designet til at måle self-efficacy i en kontekst af smerte. Videre undersøges effekten af den interdisciplinære rehabiliterende intervention i forhold til smerte self-efficacy, i et randomiseret, kontrolleret studie. I den kvalitative del, benyttes Grounded theory metode, til at beskrive betydningen af interdisciplinær rehabilitering i forhold til patienternes oplevelse af ændring i smerte self-efficacy, og evnen til at mestre fysiske, psykologiske og sociale problemer.​

Implikationer

Resultaterne vil bidrage til en øget og mere dybtgående viden om hvilke behandlingsmodaliteter der styrker og evt. begrænser self-efficacy, noget som muliggør optimering af rehabiliteringsprogrammet. Videre vil resultaterne danne grundlag for at eksportere et effektivt, evidensbaseret rehabiliterings program til både primær og sekundær sundhedssektor i Danmark.

Redaktør