Maria Rudkjær Mikkelsen

​Patienters mestring og rehabilitering efter alkoholbetinget levercoma i samspillet med sundhedsprofessionelle og pårørende - et kontrolleret interventions- og multicenterstudie​.

​Mikkelsen, MR, Rydahl-Hansen S, Schiødt FV, Hendriksen C.

Baggrund

Dødeligheden efter udvikling af levercoma hos patienter med alkoholbetinget levercirrose er høj, ca. 65% per år. Patienter der overlever levercoma har vanskeligt ved at mestre deres fysiske og psykosociale problemer, har gentagende indlæggelser, mange komplikationer, og deres livskvalitet er væsentligt forringet. Ifølge Sundhedsstyrelsen er patienternes mestring af problemerne i livet med kronisk sygdom afgørende for, hvordan de klare sig i sygdomsforløbet. Internationalt savnes der viden om hvilke faktorer, der har betydning for patienternes mestring og rehabilitering.

Formålet

Det overordnede formål er gennem et kontrolleret interventions- og multicenterstudie, at undersøge hvilken effekt en medicinsk praksis suppleret med en mestrings- og aktivitetsorienteret intervention har på patienternes helbredsrelaterede livskvalitet, fysiske formåen, depressions- og angstlignende kendetegn, antal af genindlæggelser, indlæggelsesdage samt mortalitet i et rehabiliteringsforløb.

Metode

Delprojekt 1 baseres på semi-strukturede interviews med 15 patienter og fokusgruppeinterviews med de nærmeste pårørende, til identifikation af faktorer af betydning for patienternes mestring i rehabiliteringsforløbet til brug i del 2. Data analyseres af analysemetode, Grounded Theory. Delprojekt 2 er et kontrolleret tværfagligt interventionsstudie med 100 patienter, hvor den eksisterende kliniske medicinske praksis suppleres med en mestrings- og aktivitetsorienteret intervention til sammenligning med den eksisterende medicinske praksis. Primær outcome: Helbredsrelaterede livskvalitet. Sekundær outcome: fysisk formåen, depressions- og angstlignende kendetegn, hyppighed af genindlæggelser, antal indlæggelsesdage på hospitalet, dødelighed uanset årsag og dødelighed grundet alkoholbetinget levercirrose. Data indhentes fra elektroniske databaser; efter 3- og 6 måneder, undtagen patientens helbredsrelateret livskvalitet, depressions- og angstlignende kendetegn og fysiske formåen, der måles af to spørgeskemaer og to fysiske test. Delprojekt 3 er et kvalitativt evalueringsstudie, der har til formål at evaluere effekten af den afprøvet intervention hvis design og metode er interviewform, identisk med patientdelen af delprojekt 1.

Perspektivering

Hvis interventionen er effektfuld vil den med menneskelig som sundhedsøkonomisk fordel kunne bidrage til at kvalificere den professionelle indsats, der ydes til patienter, der har været i alkoholinduceret levercoma og deres familie. Den erhvervede viden vil endvidere danne grundlag for den videre forskning på området.

Resultaterne vil blive publiceret internationalt i tidsskrifter i form af tre artikler og vil blive fremlagt mundtligt i nationale og internationale faglige fora med mulighed for at styrke den nationale og internationale professionelle intervention til patienterne og deres pårørende, dersom interventionen viser sig effektfuld.

Redaktør