Lisbeth Sølver

Faktorer af betydning for kontinuitet og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser i det basale palliative patientforløb

​Lisbeth Sølver er blevet tildelt ph.d.-titlen 12/9-13, Syddansk Universitet.

Vejledere: Susan Rydahl-Hansen, Birte Østergaard, Lis Wagner.

Baggrund

Det palliative kræftforløb ikke et standardiseret "pakkeforløb" og der er typisk ingen mål og planer for den lindrende pleje- og behandling, der ydes i primærsektoren og på hospitalernes basisafdelinger. Patientforløbet, i tiden fra der ikke er udsigt til helbredelse og til patienten reelt er døende kan strække sig fra måneder til år, hvor patienterne kan være indlagt og udskrevet fra medicinske og kirurgiske afdelinger flere gange. Man kan formode, at kontinuitet har en særlig betydning i det palliative forløb, som ikke er standardiseret og legitimeret af fastlagte behandlinger og kontrolbesøg.

Hidtidig palliativ forskning har ud fra et patientperspektiv omhandlet de få kræftpatienter, som modtager palliativ indsats på specialist niveau. Ingen forskningsprojekter har specifikt undersøgt hvilke faktorer, der har betydning for kontinuitet og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser i relation til de mest syge kræftpatienter, der modtager palliativ indsats på basisniveau.

Formål

Projektets formål er at identificere og beskrive hvilke forhold, der har betydning for at der kan skabes og opretholdes kontinuitet i den palliative indsats før, under og efter et indlæggelsesforløb, med fokus på identifikation og intervention overfor patienternes fysiske symptomer og psykosociale problemer samt patientforløbets overgange mellem hjem og hospital.

Metode

Projektet udføres som et prospektivt deskriptivt studie og består af to undersøgelser med henholdsvis en kvalitativ og en kvantitativ forskningstilgang. Der indsamles data fra indlagte patienter med fremskreden kræftsygdom på medicinske og kirurgiske afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i perioden 1. juli 2009 til 1. august 2010. Data analyseres med henholdsvis Grounded Theory og deskriptiv statistik.

Implikationer

Det forventes at den erhvervede viden om hvilke forhold, der har betydning for kontinuitet i den palliative indsats kan danne grundlag for interventioner, der kan forbedre indsatsen for de mest syge kræftpatienter og minimere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser.

Redaktør