Kvalitetsvurdering af kliniske retningslinjer

​I ESFE bedømmes den metodiske kvalitet af de kliniske retningslinjer, som er publiceret af Center for Kliniske Retningslinjer, inden de implementeres på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Bedømmelsesprocessen

Vurderingen af den kliniske retningslinje foretages ved hjælp af AGREE II instrumentet og beror derfor på en gennemgang af de metodiske arbejde, som ligger til grund for den kliniske retningslinje. Der foretages stikprøve kontrol af udvalgte referencer.

Den enkelte afdeling er selv ansvarlig for at vurdere den kliniske retningslinjes faglige indhold, samt hvorvidt at retningslinjen, ud fra et klinisk skøn, kan implementeres.

Under "Dokumenter" kan du finde information om bedømmelsesprocessen, som den foretages af ESFE. Derudover kan du finde AGREE II instrumentet, som anvendes til bedømmelsesprocessen og et dertilhørende bedømmelsesskema, som udfyldes af bedømmerne. 

Bedømmelsernes opbygning

Hver bedømmelse består af to dokumenter, som er samlet i én fil. Første side af dokumentet er den overordnede metodiske bedømmelse af den kliniske retningslinje. Af denne side fremgår det, om retningslinjen kan anbefales implementeret på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Anden del af dokumentet er en gennemgang af retningslinjens metodiske kvalitet udfra AGREE II instrumentet. Denne er vedlagt for at synliggøre baggrunden for den overordnede bedømmelse af den kliniske retningslinje.

Bedømte kliniske retningslinjer

Nedenfor kan du se de kliniske retningslinjer, som på nuværende tidspunkt er bedømt og vurderet som enten egnede eller ikke egnede, ud fra et metodisk perspektiv, til implementering i deres eksisterende form.

Listen vil løbende blive opdateret i takt med at centrets retningslinjer bliver publiceret og efterfølgende vurderet af ESFE's videnskabelige me​darbejdere.​


Anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet korttids low flow iltbehandling hos indlagte voksne patienter (+19 år) med intakte øvre luftveje

 Anvendelse af graduerede kompressionsstrømper præ- og postoperativt hos udvalgte voksne patientgrupper som forebyggelse af postoperativ dyb venetrombose (DVT) i underekstremiteterne

 Brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS, hos patienter med nydiagnosticeret dyb venetrombose i underekstremiteterne og/eller bækkenet

 Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter over 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk og palliativ afdeling/hospice

 Identificering af faldrisiko og faldforebyggende interventioner for geriatriske patienter indlagt i kirurgisk og medicinsk hospitalsafdeling

 Interventioner der lindrer psykisk og følelsesmæssige belastning hos voksne pårørende >18 år til delirøse patienter med uhelbredelig kræft i palliativ fase

 Medicinsk behandling af akut obstipation hos voksne patienter uden kendt tarmsygdom

 Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter

 Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter 

Redaktør